Základné dokumenty mládeže

ÚVOD

Organizovaný futbal v Rimavskej Sobote bol založený  v roku 1913.

Jubilejný rok  2013 nás zaväzuje k tomu, aby sme v rámci Mestského športového klubu aktivizovali svoju činnosť najmä na úseku výchovy mladých futbalistov.Našim cieľom je vychovávať hráčov z radov detí mesta a blízkeho okolia pre rimavskosobotský futbal na úroveň 1. ligy. Bude to dlhodobá, náročná odborná práca, ale pod patronátom mesta Rimavskej Soboty, spoločnou silou ľudí ktorí milujú futbal, s kvalifikovanými trénermi  a samozrejme našou talentovanou mládežou to dokážeme.

Aký bol rok 2013 pre mládežnícky futbal ?     Ú  S  P  E  Š  N  Ý   !

V jubilejnom roku 2013 sa  položili základy mládežníckeho futbalu v MŠK na nastávajúce roky.  Úsek mládeže začal fungovať ako klub. Vytvorili sa prípravky podľa ročníkov. Prvýkrát v histórii klubu začali hrať prípravky súťažne vrámci SsFZ. Dorastenci postúpili do 2. ligy, žiaci vyhrali 2. ligu. Prípravky v priebehu roka vyhrali 16 turnajov /8 turnajov ročník 2006 s trénerom Š. Balogom, 8 turnajov ročník 2004 s trénerom M. Valkučákom.

AKO ĎALEJ S MLÁDEŽNÍCKYM FUTBALOM OD ROKU 2014

Primátor mesta, dňa 10. januára 2014 svoje rozhodnutie ako VZ MŠK s.r.o zverejnil: Napriek výhradám rodičov mládežníckych futbalistov za konatela MŠK vymenoval JUDr. Š. Szánta, za športového riaditeľa klubu J. Pisára. Vedením mládežníckeho úseku bol poverený Š. Balog, ktorého poverili s vypracovaním rozpočtu ml.úseku na rok 2014 a spracovaním žiadosti o licenciu grassroots.  Rozpočet mládežníckeho úseku MŠK  na rok 2014 môžete pozrieť TU:.rozp2014-licencia . V júni 2014 vedúci úseku mládže poukazál na nekalé praktiky vedenia klubu a svoju prácu v klube ukončil. V apríli 2015 konateľ MŠK JUDr.Szántó zo svojej funkcie sám odstúpil, J. Pisára odvolal z funkcie športového riaditeľa primátor.

ROZPOČTOVÉ PRAVIDLÁ:

Výdavky na športovú prípravu mládeže Mestského športového klubu sú  kryté z nasledovných zdrojov:

1. Príjem zo schváleného rozpočtu mesta Rimavská Sobota.

2. Dotácie Slovenského futbalového zväzu pre mládež.

3. Dary od sponzorov, ako protihodnota  za umiestnenie reklamy.

4. Príspevky a dary od rodičov.

PRAVIDLÁ  RODIČOVSKÝCH PRÍSPEVKOV A DAROV

1. Rodič prihlási svoje dieťa do športovej prípravy minimálne na 1 ročné obdobie. Ročné obdobie sa začína 1. augustom a končí 30. júnom.  Príspevok rodiča na dieťa – účastníka športovej prípravy je 10,-Eur mesačne, platné do 10. dňa príslušného mesiaca. Platenie príspevku sa vzťahuje na každého športovca, t.j. žiakov a prípravkárov okrem dorastencov. Dorastenci  mesačný poplatok neplatia, uložia len jednorázovú zábezpeku 20 € do pokladne klubu za účelom ochrany majetku klubu, ktorú sumu  po vrátení športového výstroja klubu  a po ukončení účinkovania v dorasteneckom mužstve obdržia spať.

2. Príspevok na športovú prípravu je za 8 tréningových jednotiek za mesiac. Od apríla do októbra je zvýšený počet tréningových jednotiek na 12  za mesiac, zvýšený počet tréningových jednotiek dotuje klub. Tréningová jednotka trvá 60 až 90 minút. Príspevok sa platí  v plnej výške bez ohľadu na to koľko tréningových jednotiek sa dieťa zúčastnila. Výnimku môže uložiť klub na požiadanie rodiča v prípade choroby  trvajúci viac ako mesiac, potvrdené lekárom. Každý hráč – člen MŠK   sa môže zúčatniť podujatia organizované s MŠK      b e z p l a t n e .

3. Suma, ktorú platí rodič ako príspevok nepokrýva všetky náklady spojené so športovou prípravou hráča /zápasy, turnaje a iné aktivity/, zvyšná časť sa zabezpečí zo zdrojov klubu.

4. Klub môže dať zľavu na príspevok pre dochádzajúcich hráčov, podmienka: registrované členstvo v klube. Klub s rodičmi hráčov mládežníckych mužstiev /dorast a žiaci/ na hosťovaní uzatvorí osobitnú dohodu pred začiatkom súťažného obdobia.

5. Hráč, ktorý nemá uhradený príspevok na športovú prípravu, nemôže sa zúčastniť tréningového procesu, zápasov, turnajov a iných aktivít organizovaných klubom, kým dlh neuhradí.

Klub  okrem príspevkov od rodičov vytvára zdroje  na športovú prípravu mládeže uzatvorením individuálnych zmlúv  so sponzormi formou poskytnutí   darov. Klub ako protihodnotu umožní sponzorom umiestniť reklamu rôznymi formami, pričom garantuje, že dar použije výlučne na športovú prípravu mládeže. Ročný rozpočet pre športovú prípravu mládeže má byť vždy vyrovnaný. Negatívne skúsenosti z predchádzajúcich rokoch ale i z tohto roku, keď financie na podporu mládeže sa použilo pre potreby A mužstva dospelých nás vedie k tomu, aby sme v budúcnosti  úsek mládeže po stránke organizačnej i hospodárskej oddelili od  hospodárenia  dospelých. Predpokladá to i licenčný systém zavedený SFZ od 1. júla 2013.

Od 1. januára 2014 riadenie mládežníckeho úseku preberie 15 členný výkonný výbor na čele vedúcim úseku mládeže Š. Balogom. Práve vedúci úseku mládeže vypracoval základné dokumenty a zaviedol  systém do výchovy vlastných odchovancov.  Vedúci úseku mládeže nesúhlasil s neodôvodnením odčerpaním financií z mládežníckeho účtu, zistil aj nezrovnalosti pri zaobstaraní športových výstrojov pre mládež, začal záujmy mládeže obhajovať, tak jeho zmluvu, ktorá vypršala 30. júnom 2014  vedenie klubu na čele s JUDr. Szántom a J. Pisárom   už nepredĺžili.  Na tlak verejnosti však  menovaní páni museli začiatkom roku 2015 klub definitívne opustiť. Ostáva len dúfať, že časom sa nájde opäť schopná osoba, ktorá výchovu mládeže úspešne povedie na dlhšie obdobie.

Mestský športový klub Rimavská Sobota 2019 · Copyright © Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o.